A Böt-ről

A BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

A 2013. évi jogszabályi változásoknak köszönhetően, az önkormányzati törvény által biztosított önrendelkezési társulási jogával élve 2013. május 31-én Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős és Tök települések önkormányzatai létrehozták a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást, mint jogi személyiséggel rendelkező szervezetet. A társulás székhelye Budakeszi városa, elnöke Budakeszi polgármestere. 2014. június 1-től Telki község, 2016. július 1-től Tinnye és 2017. július 1-től Pilisjászfalu csatlakozásával a Társulás tovább bővült. A társulás elnöke dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia Budakeszi város polgármester asszonya, a munkaszervezeti feladatait a Budakeszi Polgármesteri Hivatal látja el. Jelenleg a Társulásnak egy munkavállalója van: dr. Somogyi Farkas József társulási referens. A társulás folyamatosan keresi a települések együttműködésének lehetőségét, olyan esetekben is, melyek csak a települések egy részét érinti.

A BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA

A társulási Tanács mely a települések polgármestereiből áll (bár a jogszabály nem írja elő, hogy csak polgármester képviselheti a települést) évente minimum 6 alkalommal ülésezik. 2016-ban 54 határozatot hozott. A települések a Társulás működéséhez 250.-Ft/fő/év hozzájárulást fizetnek (mely hozzájárulás, mértéke az alapítás óta nem változott). Finanszírozzák továbbá az általuk igénybevett feladatokat. A társuláshoz tartozó települések önkormányzatai őrzik és gazdagítani igyekeznek községeik, városaik értékeit. Célunk, hogy településeink nyugodt, rendezett, egészséges és korszerű otthona legyen polgárainak, valamint vonzó célpontjai a pihenni, kikapcsolódni vágyóknak.

HÍD SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT

Bot rol 2

A társulás fenntartásában közösen működtetik a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot, mely Budajenő, Budakeszi, Remeteszőlős és Tök településeken lát el szociális feladatokat. Az intézmény által végzett szakfeladatok: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás – idős klub, szociális étkeztetés, valamint 2016. január 1-től a Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ feladatait is ellátja a Budakeszi Járás településein.

BUDAKÖRNYÉKI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

Bot rol 3

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2014. július 1-jétől - Magyarországon jelenleg egyedüliként társulási formában - működik.  Az intézmény jelenleg  Budajenőn, Budakeszin, Herceghalmon, Nagykovácsiban, valamint Pilisjászfalun látja el feladatát. Legfontosabb feladatai illetékességi területén a hatályos jogszabályokban, valamint az önkormányzatok rendeleteiben meghatározott magatartási és közlekedési szabályok betartatása; a szabályszegések és a szabálysértések megelőzése, megszakítása, illetve befejezett szabályszegés, szabálysértés esetén a jogszabályban rögzített helyszíni bírság kivetése vagy eljárás kezdeményezése az illetékes hatóságnál; valamint az önkormányzati vagyon védelme. A Budakörnyéki Közterület-felügyelet feladatainak ellátása során együttműködik a rendőrséggel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, egyesülettel, így különösen a helyi polgárőr szervezetekkel, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezetekkel.

BUDAKÖRNYÉKI NATÚRPARK

Bot rol 4

A társulás 2016-ban a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület segítségével megkezdte a Budakörnyéki Natúrpark létrehozását, melynek feladata a Zsámbéki-medence értékeinek összegyűjtése, a turizmus és a fenntartható fejlődés előremozdítása, pályázatok írása és a hozzá tartozó projektmenedzseri feladatok ellátása. Ez lesz Magyarország 10. natúrparkja. A Budakörnyéki Natúrpark magalapozó tanulmányának benyújtás előtti társadalmi egyeztetése folyamatban van.

TÁJEGYSÉGI ÉRTÉKTÁR

A társulás a Tájegységi Értéktárba szeretné összegyűjteni a települések azon értékeit. Azon településekét is melyek nem rendelkeznek helyi-települési értéktárral. Célunk nem csak az összegyűjtés, de a hozzáférhetőség is. Ezért 2017-ben szeretnénk az értéktárnak egy weboldalt létrehozni.

UTAZÁS 2017 TURISZTIKAI VÁSÁR ÉS KIÁLLÍTÁS

Bot rol 5

A társulás képviseletében 2017-ben részt vettünk az Utazás 2017 turisztikai vásáron, melynek keretében egy kiadvány is készült a települések 2017-es legfontosabb rendezvényeiről.

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÉS PÁLYÁZTATÁSOK

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás települései több esetben közösen írtak ki pályázatot egyes feladatok ellátására. 2015-ben a gyepmesteri feladatok ellátására írtak ki pályázatot, mely esetben a települések külön-külön kötöttek szerzősét a legjobb ajánlatot adóval. Jelenleg a budakeszi orvosi ügyelet ellátására vonatkozóan folyik a közbeszerzési eljárás. A társulás folyamatosan keresi a lehetőségeket, hogy a települések hatékonyabban, illetve költségtakarékosabban tudják a feladataikat ellátni. A tanácsülések és a különböző rendezvények lehetőséget biztosítanak a település vezetőinek arra, hogy egymás véleményét, jó gyakorlatát megismerjék és segítséget kapjanak a problémák megoldásához. Vannak olyan kérdések, melyek több települést is érintenek, így a közös gondolkodás és fellépés fontos hatékonyabb, gyorsabb megoldás eléréséhez. Ilyen problémakör pl: az agglomeráció közlekedése, egyes jogi szabályozás vagy a településeket érintő egészségügyi ellátás kérdése.

AZ AGGLOMERÁCIÓ ÉS A ZSÁMBÉKI-MEDENCE KÖZLEKEDÉSÉNEK JAVÍTÁSA

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás egyik feladatának tekinti az agglomerációs közlekedés javítását. Ennek érdeké több megbeszélést és egyeztetést is tartottunk. Több tanulmány is készült, mint a kerékpár közlekedés, mind a közösségi közlekedés fejlesztésére.

A BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZÁMOKBAN

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás települései lakosságszáma (2016.01.01. adatok)

Település

Lakosságszám
(fő)

Településnagyság
(ha)
Biatorbágy 12932 4412
Budajenő 1881 1242
Budakeszi 13939 3710
Herceghalom 2516 734
Nagykovácsi 7469 3001
Páty 7260 3930
Perbál 2008 2565
Pilisjászfalu 1587 697
Remeteszőlős 832 56
Telki 3903 1047
Tinnye 1676 1610
Tök 1312 2473
Összesen 57315 25477

 

Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 

2092 Budakeszi, Fő utca 179  

+36 (23) 535-710/107  

kozbiztonsag@budakeszi.hu

Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Lojek Levente (Bovard Kft.; info@bovard.hu)

©2024 Budakörnyéki Közterület-felügyelet. Minden jog fenntartva!

Keresés