Jogorvoslat

Justitia

 

JOGORVOSLAT - ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS 

1. KÉRELEM A SZABÁLYSÉRTÉSI HELYSZÍNI BÍRSÁG FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Amennyiben a szabálysértési helyszíni bírság felülvizsgálatát abból az okból kezdeményezi, mert álláspontja szerint a bírság kiszabása jogszabálysértő (nem követte el az adott jogsértést) kérjük, ezt a nyomtatványt használja.
Letölthető fájl: (1_kerelem_a_szabalysertesi_helyszini_birsag_felulvizsgalatahoz.pdf)

Tájékoztatjuk, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 99/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a helyszíni bírsággal sújtott személy kérheti - a döntéstől számított harminc napon belül -, hogy a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy hivatalból vizsgálja felül a döntését, ha döntése az alábbiak miatt jogszabályt sért:

 • ha a jogsértés bűncselekmény,
 • ha a jogsértéssel összefüggésben jogszabály nem szabálysértési, hanem közigazgatási bírság kiszabását rendeli,
 • ha a szabálysértés elkövetése nem állapítható meg,
 • a cselekmény nem szabálysértés,
 • büntethetőséget kizáró ok áll fenn,
 • külön törvényben felsorolt azon esetekben, amikor a megbízhatósági vizsgálatot folytató személy jogszabályban meghatározott feladata ellátása során elkövetett szabálysértés miatt a felelősségre vonás alól mentesül,
 • a fiatalkorúval szemben kiszabott bírság meghaladja a 25 ezer forintot,
 • ha a 63/2012. (IV. 2.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű bírságnál alacsonyabb összeg került kiszabásra,
 • nem a törvényben meghatározott mértékű bírság került kiszabásra,
 • a fiatalkorúval szembeni bírság kiszabására nem a törvényes képviselője jelenlétében került sor,
 • a közterület-felügyelő olyan szabálysértés miatt szabott ki helyszíni bírságot melyre kifejezett felhatalmazása nincs,

Amennyiben az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű bírságnál magasabb összeg került kiszabásra, a helyszíni bírságot kiszabó szerv a kormányrendeletben meghatározott bírság kiszabásával döntését módosítja.

Ha a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy ez alapján megállapítja, hogy a döntés a helyszíni bírság kiszabására vonatkozó jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja.

Ha a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy azt állapítja meg, hogy a döntés módosításának vagy visszavonásának nem állnak fenn a feltételei, a helyszíni bírsággal sújtott személyt tájékoztatja álláspontjáról.

A helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy az erre vonatkozó bejelentés megtételétől számított tizenöt napon belül módosítja vagy vonja vissza a döntését, illetve tájékoztatja a helyszíni bírsággal sújtott személyt.

2. FELLEBBEZÉS A BUDAKÖRNYÉKI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐJE ÁLTAL HOZOTT DÖNTÉS ELLEN, RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM KÖZIGAGZTÁSI BÍRSÁG HELYSZÍNI KISZABÁSÁVAL ZÁRULT ÜGYBEN

2.1 Fellebbezés

Amennyiben a hatóság döntésével szemben fellebbezésnek van helye, (pl. a gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírság) a hatóság döntéséből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelem esetén, a döntés közlésétől (a felszólító levél kézhezvételétől) számított 15 napon belül lehet.
Letölthető fájl: (2_fellebbezes_a_kozterulet-felugyelo_altal_hozott_dontes_ellen.pdf)

A fellebbezés címzettje a döntést hozó hatóság.

Tájékoztatjuk, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 120. §-a értelmében, amennyiben a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ákr. 41. §-ában foglaltak alapján, a hatóság sommás eljárásban a döntését azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.

Az Ákr. 44. § rendelkezése szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

 2.2 Részletfizetési kérelem

A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a szerint:

(2) A kiszabott közigazgatási bírság megfizetésére az első fokon eljárt hatóság részletekben történő teljesítést is megállapíthat.

(3) A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében, annak igazolásával kérheti a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene.

Letölthető fájl: (kozigazgatasi_helyszini_birsag_reszletfizetesi_kerelem.pdf)

3. KERESETLEVÉL A BUDAKÖRNYÉKI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐJÉNEK DÖNTÉSÉVEL SZEMBENI KÖZIGAZGATÁSI PER MEGINDÍTÁSÁHOZ

Amennyiben a hatóság közigazgatási jogsértés miatti döntése fellebbezéssel nem támadható, véglegessé vált döntés (pl.: közigazgatási helyszíni bírság, melyet Ön elismert, és aláírásával tudomásul vett, lemondva ezzel a jogorvoslati jogáról) a döntés közlésétől (a bírság nyomtatvány átvételétől, azaz a jogsértés napjától) számított 30 napon belül közigazgatási per kezdeményezésére van lehetősége.
Letölthető fájl: (3_Keresetlevel_a_kozigazgatasi_per_meginditasahoz.pdf)

A közigazgatási perre irányuló keresetlevelet a vitatott döntést hozó hatóság részére kell benyújtani.

A közigazgatási per indításának jogalapja ebben az esetben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 14. § (1) bekezdése.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-a alapján a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. Ha a közigazgatási cselekményt nem kell közölni, a keresetlevelet - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a cselekményről való tudomásszerzéstől, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül kell benyújtani.

Az Ákr. 115. §-a értelmében, amennyiben az elsőfokon eljárt közigazgatási szerv a keresetlevél beérkezését követően megállapítja, hogy a döntése jogszabályt sért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a döntést egyszer módosíthatja vagy visszavonhatja a keresetlevél alapján. Ha a keresetlevélben foglaltakkal nem ért egyet, a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 40. §-a alapján a hatóság a keresetlevelet a benyújtásától számított 15 napon belül az ügy irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítja. Az idézett törvény 37. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a pert keresetlevéllel kell megindítani, amelynek kötelező tartalmi elmei a nyomtatványon szereplő adatok. A fent idézett jogszabály 37. § (2) bekezdése alapján a keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát,

a) amelyre a felperes bizonyítékként hivatkozik,
b) amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve
c) amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A (3) bekezdés rendelkezései értelmében, amennyiben a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét.

4. KÉRELEM A BUDAKÖRNYÉKI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐJÉNEK DÖNTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Amennyiben kérelmét nem az intézkedés jogszerűségével összefüggésben a fenti jogszabályi lehetőségeket kimerítve kívánja benyújtani, hanem fentiektől eltérően egyéni érdeksérelme indoklásaként vagy tájékoztatás kérés céljából kívánja megfogalmazni (közérdekű bejelentés, méltányosság, részletfizetési kérelem, tájékoztatás kérése) azt, kérelme benyújtására ezt a nyomtatványt használja.
Letölthető fájl: (4_kerelem_a_kozterulet-feugyelo_dontesevel_szemben_altalanos.pdf)

Tájékoztatjuk, hogy a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (továbbiakban: Panasz tv.) 1. § (2) bekezdése értelmében a panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

A Panasz tv. 1. § (4) bekezdésének rendelkezései alapján panasszal bárki fordulhat a panasszal összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.

A jogszabály 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a panaszt - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Panasz tv. 2/A. § rendelkezései értelmében, a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos által tett ismételt panasz vizsgálata mellőzhető.

5. PANASZ BEJELENTÉSE A BUDAKÖRNYÉKI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐJE ÁLTAL FOGANATOSÍTOTT INTÉZKEDÉSSEL SZEMBENI

Amennyiben a közterület-felügyelő intézkedése illetve a jogszabályban meghatározott kényszerítő eszköz alkalmazása (kerékbilincs alkalmazása, a gépjármű elszállítása, Épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának megakadályozása, a tetten ért személy visszatartása, dolog ideiglenes elvétele, igazoltatás, ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, valamint jármű feltartóztatása, a tetten ért személy előállítása) jogát vagy jogos érdekét sértette, panaszt tehet a rendőrségnél.
Letölthető fájl: (5_felugyeloi_intezkedessel_szembeni_panasz.pdf)

A panasz előterjesztésére kizárólag fenti esetekben van lehetőség.

Tájékoztatjuk, hogy a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 23.§ (3) bekezdése alapján, amennyiben a felügyelői intézkedést követően közigazgatási hatósági vagy szabálysértési jogorvoslati eljárás nem indul, az intézkedéssel szemben panasznak van helye.

A panasz elbírálására az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (továbbiakban: Erfesztv.) 22. §-a alapján a közterület-felügyelői intézkedéssel (kényszerítő eszköz alkalmazásával) szembeni panaszával a rendőrséghez fordulhat.

Az Erfesztv. 22. § (5) bekezdés alapján a rendőrségnél a panaszt a kényszerítő eszköz alkalmazásától, ha pedig a panasz előterjesztője az őt ért jogsérelemről később szerzett tudomást, a tudomásszerzéstől számított nyolc napon, de legkésőbb a kényszerítő eszköz alkalmazásának időpontjától számított három hónapon belül lehet előterjeszteni. 

 

Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 

2092 Budakeszi, Fő utca 179  

+36 (23) 535-710/107  

kozbiztonsag@budakeszi.hu

Keresés